"NEW" Seito Sosuishitsu-Ryu Jujutsu

ISJA Membership

Lifetime ISJA Membership: $35.00

 

Koshi-no-Mawari DVD & Videos

DVD 1 - Koryu Jujutsu Kata: $39.95 each

DVD 2 - Koryu Sword Kata: $39.95 each

Set (DVD 1 and DVD 2): $65.00 each

Tape 1 - History,Idori Kata,Tai Toshu Kata: $29.95 each
Format

Tape 2 - Yotsu Gumi Kata,Tai Kodachi Kata,Sonota Kata: $29.95 each

Format

Set (Tape 1 and Tape 2): $50.00 each

Format
Back to Home